Frank Dziurda/K7SFN                                             United States of America Amateur Radio Station K7SFN

 

 

Frank Dziurda, K7SFN from Carson City, NV.

73s/Frank